O firmie

Firma Jaf-Geotechnika oferuje wykonanie kompleksowych usług na najwyższym poziomie z dziedziny geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii. Prowadzimy badania geologiczno – inżynierskie podłoża, określamy rodzaj i stan gruntów, ich parametry fizyko-mechaniczne, układ warstw w podłożu oraz głębokość występowania i wahań zwierciadła wody podziemnej. Prace geologiczne i geotechniczne wykonujemy na terenie całej Polski.

Naszą ofertę kierujemy do firm w dziedzinie budownictwa miejskiego, przemysłowego, drogowego, kolejowego jak i hydrotechnicznego, zarówno na etapie projektowania jak i realizacji inwestycji.

DOKUMENTACJE I OCENY GEOTECHNICZNE, PROJEKTY ROBÓT GEOLOGICZNYCH, DOKUMENTACJIE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE, DOKUMENTACJE HYDROGEOLOGICZNE

Dokumentacje i oceny geotechniczne dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, projekty prac geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne sporządzamy pod kątem konkretnych zamierzeń inwestycyjnych, głównie infrastruktury publicznej w tym elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, hal produkcyjnych, magazynowych, kanałów dla sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, linii kolejowych, autostrad, ulic.

Opracowania geotechniczne wykonujemy zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Godpodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz.463)” i Eurokodem 7 oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie zgodnie z obowiązującym Prawem Geologicznym i Górniczym jak też w oparciu o stosowne normy branżowe.

Nasza kadra posiada duże doświadczenie w zakresie geologii i geotechniki w szerokim jej zakresie ponadto stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc szkoleniach, kursach, konferencjach i sympozjach. Ściśle współpracując z projektantami budowlanymi w zakresie projektów posadowienia, projektowania wzmocnień wszelkich obiektów inżynieryjnych, jak również z ekspertami w dziedzinie geotechniki z ośrodków naukowych. Zarówno nasi pracownicy jak i współpracujący z nami projektanci posiadają odpowiednie dla swojej dziedziny uprawnienia.
Posiadamy certyfikaty z odbytych szkoleń: „Projektowanie geotechniczne z wykorzystaniem wyników badań terenowych i laboratoryjnych wg Eurokodu 7”, „Normy europejskie w projektowaniu geotechnicznym” oraz „Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na podstawie aktualnych przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012) i wytycznych metodologicznych zawartych w normach Eurokodowiskich”.